Terroir

Terroir (teroá) z francouštiny. Pojem terroir se používá od středověku, kdy mniši Cicterciáci a Benediktové zjistili vliv půdy a celkového prostředí v místě vinice na kvalitu hroznů. Do terroir(u) je nutné zahrnovat nejen geologické podloží a složení půdy, ale rovněž teplotu, srážky, nadmořskou výšku, tedy celkové mikroklima. Dále historii a tradici pěstování hroznů, umění místních vinohradníků, místní odrůdy révy vinné a mnoho dalších jinde nenapodobitelných faktorů.

To všechno spolu vytváří neopakovatelný charakter vín s původem (AOC, DAC, VOC atd.).

Paní Helena Baker specifikuje termín terroir takto:

Terroir je často mylně vyložený a nesprávně pochopený výraz. Jedná se o magické, avšak těžce přeložitelné slůvko, které je sice odvozeno od francouzského terre (půda), ale vyjadřuje nejen polohu a vliv půdních podmínek na kvalitu vína, nýbrž bere v potaz i další faktory: specifická mikroklimata, odrůdovou skladbu, tradici, historii a konečně i savoir-faire vinaře (Know-how).